پایه پرچم

پایه پرچم

پایه پرچم

مخصوص پرچم های رومیزی و تشریفات میباشد که رومیزی آن دارای مدلهای پایه سنگی،

مدل خاتم، مدل استیل، مدل استیل دومیله میباشد. و تشریفات آن در دو نوع گرد خورشیدی و

مدل شیری عرضه میشود.

37_23 37_24 20150726_121542  20150726_121839 20150726_121906 img_20170102_13033320150726_121934    paye